Általános Szerződési Feltételek

image_pdfimage_print

ORIENT FORDÍTÓIRODA

Hatályos: 2022.05.23-tól


A SZOLGÁLTATÓK ADATAI

A szolgáltató neve: Orient Navigátor Kft.

Székhelye: 6600 Szentes, Honvéd utca 20/b III.11.

Cégjegyzék száma: 06-09-017015
Adószám: 23306864-1-06

Telefonszám: 70/317-7376

E-mail cím:forditas@orientnavigator.hu
weboldal címe: orientnavigator.hu és gyorstolmacs.net

valamint

A szolgáltató neve: Navigátor-Team Kft.

Cégjegyzék száma: 06-09-019326
Adószám: 24114035-1-06

Telefonszám: 70/317-7376

E-mail cím: forditas@orientnavigator.hu
weboldal címe: orientnavigator.hu és gyorstolmacs.net

E szerződés szempontjából és a továbbiakban az Orient Navigátor Kft. és a Navigátor –Team Kft. megbízott, a fordítást, tolmácsolást, lektorálást rendelő magán, hivatali vagy céges ügyfél megbízó. A továbbiakban ezek a kifejezések szerepelnek.


1. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Orient Fordítóiroda az ügyféladatokat marketing célra is felhasználhatja, pl. hírlevél küldése.
Az ilyen célú ügyféladat felhasználást kizárólag az Orient Navigátor Kft. végzi,
(ide értve a hírlevél és egyéb tájékoztatók kiküldését)
ügyféladatokat a Navigátor – Team Kft. kizárólag számlázás és teljesítés céljából kezel,
hírlevél küldést és egyéb marketing célú ügyfélkezelést nem végez!


2. A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE

A szolgáltatás – szóbeli vagy írásbeli fordítás.

2.1 Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az elektronikus (pl. pendrive, cd, dvd lemez, vagy e-mail illetve felhő szolgáltatások stb.) vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozón elkészített fordítása a célnyelvre.

2.2 Szóbeli fordításnak (tolmácsolásnak) minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Ennek során az elhangzott fordítás akár elektronikus (pl. magnetofonon), akár mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthető.

2.3 Más megegyezés hiányában a szolgáltatással kapcsolatosan a következő feltételek érvényesek:

2.3.1 A megbízott kikötheti, hogy a megbízó a megrendelésében közölje a fordítás célját.
Ezek például a következők lehetnek:

2.3.2 kizárólag tájékozódásra,

2.3.3 nyilvánosságra hozatalra, más célú kiadásra vagy reklámcélra,

2.3.4 jogi vonatkozású felhasználás érdekében, pl. bírósági, végrehajtási, szabadalmi és/vagy más eljáráshoz.

2.3.5 egyéb olyan célra, amelyre a szöveg fordításával foglalkozó fordítónak figyelemmel kell lennie, illetve

2.3.6 szóbeli fordítás esetén milyen jellegű a szolgáltatás.

2.3.7 Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között közvetlen kapcsolat létezik.

2.3.8 Szimultán vagy szinkron jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat.

2.3.9 Ha a megbízó a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból adódó károk vagy következmények a megbízót terhelik.

2.3.10 A megbízott nem vállal felelősséget, a hatósági befogadásokra – a fordítás magyar illetve külföldi hatóságok előtti felhasználása esetén a megbízónak kell előzetesen tájékozódnia, milyen típusú fordításra illetve hitelesítésre lesz szüksége. Ennek elmulasztásából adódó kárért megbízott semmilyen felelősséget nem vállal, illetve fordítási díjat nem térít vissza.

2.3.11 Ha a fordítás célját a megrendelésben a megbízottal – kívánsága ellenére – nem ismertették, akkor a megbízottnak a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a megbízó az 2.3.2 pont szerinti tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

2.3.12 A megbízott nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a megbízó a megrendeléssel együtt e terminológiákat a megbízott rendelkezésére bocsátotta.

2.3.13 A megbízó megrendelésében, vagy a megbízottal történt előzetes írásos megállapodás alapján kérheti a fordítás megfelelő számítógépes szövegszerkesztő rendszerrel történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges később tervezett módosításai miatt a megbízottnál történő adathordozón való archiválását. A megbízott ezért a munkáért a külön díjat számíthat fel, amelyet árajánlatban előzetesen közölnie kell a megbízóval.


3. A DÍJ

3.1 A fordítási szolgáltatások árait a megbízott érvényes árjegyzéke vagy az adott munkára adott árajánlata határozza meg. Az írásbeli fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a célnyelv szerinti karakterek száma szóközzel. A megbízott jogosult minimum díj megállapítására. A szóbeli fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő, beleértve, de nem kizárólag vidékre vagy külföldre irányuló megbízásoknál a helyszínre utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított időt is. Megbízott árváltoztatás jogát a megbízott fenntartja, erről köteles írásos tájékoztatót közzétenni, és a változással érintett árajánlat kérőjének megküldeni legkésőbb a változást megelőző 3 naptári nappal. Árajánlat írásos, elektronikus formában és az árajánlat kiadásától számított és az árajánlatban közölt időtartamra érvényes.

3.2 Amennyiben a megbízó a szóbeli fordítás jellegét nem közli, és segédanyagot nem bocsát a megbízott rendelkezésére, illetve írásbeli fordítás esetén a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a megbízott rendelkezésére az ajánlatkéréskor, megbízott csak tájékoztató árajánlatot ad, amelyet a megrendelés beérkezésekor a nevezett segédanyag, illetve a szóbeli fordítás jellege, vagy a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a munkát. Mások által végzett írásbeli fordítások lektorálásáért, illetve szóbeli fordítások minősítéséért megbízott a megfelelő jellegű fordítás díját számíthatja fel.

3.3 Írásbeli fordítás esetén megbízó kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a megbízott jogosult a teljes szöveg lektorálását és amennyiben a szöveget adathordozón a saját eszközeivel archiválta, az archiválás díját a megbízónak felszámolni. Amennyiben a megbízó csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a megbízott csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a megbízónak.


4. A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE

4.1 Ha a teljesítés napja (órája) a megbízott által elfogadott megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a megbízónak a megrendelésben közölnie kell. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a megbízotthoz a fordításhoz szükséges összes dokumentum.
Amennyiben ezen feltételek időben nem teljesülnek, akkor a teljesítési határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik, a megbízott az ebből eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

4.1.1 A késedelem a megbízót a szerződéstől való elállásra csak akkor jogosítja fel, ha ezt a szerződésben külön kikötötte. A megbízó késedelme a megbízott késedelmét kizárja. Jogszerű elállás esetén a megbízott csupán indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

4.1.2 Fordítás megrendelésének elküldése után az elállási jog maximum 2 órán belül gyakorolható.
A tolmácsolásra vonatkozó elállási szabályokat lásd a 11. pontban.
Kivéve vis major – lásd 5. pont.

4.1.3 Ha a szerződő felek külön nem állapodnak meg, a teljesítés helye a megbízott irodája. Postai úton való teljesítés a megbízó költségén, ajánlott küldeményként történik. Ebben az esetben a küldemény elvesztésének vagy megsérülésének kockázatát a megbízott viseli.
A megbízott ugyancsak nem felel az elektronikus úton (pl. e-mail) szállított fordítások esetleges sérüléseiért és a megbízóhoz határidőre történő megérkezéséért – amennyiben azt igazolható módon határidőben elküldte.

4.2 A megbízó a határidőben elkészült fordítást a megbízott értesítésétől számítva átveheti. Ha azt a megbízó a megbízott írásbeli felhívása ellenére sem veszi át, a megbízott a szerződéstől elállhat, és követelheti kára és költségei és a teljes munkadíj megtérítését. A megbízott a fordítandó dokumentumot és az át nem vett fordítást csak a teljesítési határidőt követő 30 napig köteles megőrizni. Ezt az időt követően az anyagokért és dokumentumokért felelősséget nem vállal.


5. VIS MAJOR

5.1 Vis major (elháríthatatlan külső ok) a megbízott és a megbízó szerződését megszünteti.


6. SZAVATOSSÁG

6.1 Eljárási sorrend:

6.1.1 hiba határidőben való jelzése és indokolása,

6.1.2 megbízott nyilatkozata a hibáról,

6.1.3 hiba határidőben való kijavítása,

6.1.4 hibákat egyszerre kell bejelenteni

6.2 amennyiben a megbízó nem tartja be a sorrendet a megbízott nem felel a felmerülő többletköltségekért.


7. SZAVATOSSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE

7.1 A megbízottnak a fordítást a célnyelvre jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészítenie. A fordítandó dokumentumban előforduló, sajátos terminológiák fordítására a megbízott nem köteles (lásd 2.3.12. pont).

7.2 A fordítás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt írásbeli fordítás esetén a fordítás átvételétől számított 15 napon belül, illetve szóbeli fordítás esetén közvetlenül annak teljesítését követően egy héten belül kell érvényesíteni. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a megbízottal szemben bejelenteni. Az esetleges fordítási hiányosságokat a megbízónak indokolnia kell. A teljesítéstől számított hat hónapon túl szavatossági igény nem érvényesíthető.

7.3 Írásbeli fordítás esetén a fordítás tényleges hiányosságainak kijavítására a megbízónak lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a megbízott számára. Amennyiben a megbízó ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a megbízottat mentesíti a hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a megbízott a neki biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a megbízó a megbízott számláját teljes összegben tartozik megfizetni, kivéve, ha a késedelemből a megbízónak bizonyíthatóan kára származott, illetve amennyiben a határidőt a 4.1 pont szerint kikötötték.

7.4 Szóbeli fordítás esetén megbízó köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában megbízó a megbízott számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

7.5 Ha a megbízott a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat,
akkor a megbízó elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti.
Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a megbízót nem illeti meg.
Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

7.6 A hiánypótlási igények nem jogosítják fel a megbízót a megállapodásban rögzített fizetések visszatartására.

7.7 A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre kerülő fordításoknál a megbízott fokozott felelőssége
csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a megbízó az 2.3.12 pont szerint járt el,
és ha a megbízottnak módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni.
Ez esetben a megbízott a korrektúráért külön díjat számíthat fel.

7.8 Írásbeli fordítás esetén nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

7.9 Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusokban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására semmiféle szavatosság nem érvényesíthető. (lásd 7.8 pont)

7.10 Nehezen írható szöveg esetén – azaz,ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz,
vagy a szöveg, vagy leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin és cirill) kell alkalmazni,
a szövegszerkesztésre az alábbiak vonatkoznak:
A szöveg szerkesztésére vonatkozó elvárásokat megrendelésben, vagy külön szerződésben kell rögzíteni.

A szövegszerkesztési hiányosságok (kivéve nyelvtani hibák), vagy abból adódó stilisztikai, megjelenési problémák – például, de nem kizárólag: szövegdobozok, képek elcsúszásából, áthelyezéséből adódó eltérések miatt szavatossági igény nem érvényesíthető.
Lásd még: 2.3.13 pont.

7.11 Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a megbízó által, cégen belül használt), valamint nem definiált rövidítések, amennyiben a megbízó ezeket a megrendeléssel egy időben nem közli a megbízottal, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

7.12 A megbízott semmiféle felelősséget nem vállal nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a megbízó a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja.

7.13 A megrendelésben vagy egyéb írásos szerződésben előre meghatározott vagy ugyanott nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a megbízó számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a megbízott semmiféle felelősséget nem vállal.

7.14 A megbízott a megbízó megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a megbízó által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

7.15 Ha a megbízó a fordítást sürgősséggel rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a megbízó szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításban előforduló pontatlanságért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

7.16 A számok reprodukálása a kézirat alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a megbízott semmiféle felelősséget nem vállal.

7.17 A megbízott köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a megbízó szubjektív elvárásainak megfeleljen.

7.18 A megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.


8. ADATKEZELÉS, ARCHIVÁLÁS, TITOKTARTÁS

8.1 A megbízó által a megbízott rendelkezésére bocsátott kéziratokat, papír­ vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás leszállításakor vissza kell adni a megbízónak, kivéve azt az esetet, ha a megbízó az eredeti dokumentumok archiválását a megbízottnál engedélyezi.

8.2 A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkit, aki a fordítandó dokumentumba, illetve a fordításba betekintést nyer, a fordítások tartalmának titokban tartására kötelez.


9. KÁRTÉRÍTÉS

9.1 A megbízott a fordítással a megbízónak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a megbízó magatartásának következtében állt elő. Elmaradt haszonért a megbízott felelőssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.


10. FIZETÉS

10.1 Amennyiben a szerződő felek erről másként nem állapodtak meg, akkor a fizetés átutalással,
vagy bankkártyás online fizetéssel történik.

10.2 A megbízottnak joga van, hogy megfelelő részfizetést kérjen.

10.3 A fizetési határidő – tekintet nélkül a fordítás átvételének napjára – a számla kiállításától számított 8 munkanap.

10.4 A megbízott jogosult a számlát a mindenkor hatályos jogszabályok szerint elektronikus számlaként kiállítani.
Ettől eltérő előzetes írásos nyilatkozat hiányában a megrendelés egyúttal a törvényben erre vonatkozó megállapodásnak is minősül.

10.5 Fizetési késedelem esetén a megbízott egy újabb megbízás teljesítését szüneteltetheti.

10.6 A megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A megbízott a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

10.7 A megbízó fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni, melynek mértéke a hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének időarányosan megállapított összege.

10.8 A megbízó fizetési késedelme esetén a megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a megbízó azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a megrendelésben a felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg (lásd 4.1 pont).

10.9 Megbízott jogosult minden 30 napon túli tartozás esetében, ha annak előzetesen írásban okát nem adták, fizetési halasztást nem kértek, a megbízó nevét, mint nem fizető adóst a honlapján nyilvánosan közzétenni, egészen a tartozás rendezéséig, vagy a jogi megoldás befejezéséig. Megbízót erről előzetesen írásban tájékoztatni köteles.


11. A SZÓBELI FORDÍTÁS
– TOLMÁCSOLÁS – SPECIÁLIS FELTÉTELEI

11.1 Tolmács szolgáltatásra megrendelést kizárólag a teljesítés dátumát megelőző
minimum 5 munkanappal fogadunk el.

11.2 A megbízó a megrendelt tolmács szolgáltatás igénybe vételétől jogszerűen a rendelés elküldésétől számított
2 órán belül következmény nélkül, ezután csak a díj 50%-ának megfizetése mellett állhat el,
a teljesítéstől és annak várható időpontjától függetlenül. 
Kivéve vis major ok – lásd 5. pont.

11.3 A tolmácsoláshoz megbízott jogosult írott segédanyagot kérni a megbízótól.
Ha a megbízó ezt megtagadja, vagy késedelmesen (csak a teljesítést megelőző 48 órán belül),
teljesíti, a szolgáltatás megtagadható! 


12. VITÁS KÉRDÉSEK, BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

12.1 A szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére
a megbízott székhelye szerint illetékes bíróságot köti ki.


13. A SZERZŐDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

13.1 A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.