Hiteles héber fordító
  Héber – magyar fordító
    Magyar – héber fordító
 

Héber fordítás

Fontosabb héber fordításaink

Cégek: mezőgazdasági szabadalom héber – magyar fordítása

Magánszemélyeknek: iskolai bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonat magyar – héber fordítása,
beutazási vízumhoz meghívólevél héber fordítása

Hatóságoknak: polgári peres eljárások dokumentációjának héber fordítása.

Kik készítik a héber fordításokat?

Magyar – héber és héber – magyar viszonylatban,
egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag héber anyanyelvű fordítókat bízunk meg,

akik az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

***

Héber – angol fordító / Angol – héber fordító

Angol nyelvről is vállalunk fordítást  héber nyelvre,
illetve héber nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben héber anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.

***

Hiteles héber fordítás

Héber – magyar és magyar-héber viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

***

Érdekességek a héber nyelvről

A héber nyelv, amelyet köznapi és tradicionális kifejezéssel egyszerűen zsidó nyelvnek is neveznek,
az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába tartozó nyelv, Izrael állam hivatalos nyelve,
amelyet a 19-20. századi nyelvújítás tett alkalmassá a modern használatra.
A nyelvet héber írással írják.

A héber nyelvet a zsidók már a Krisztus születése előtti századokban is egyre kevésbé használták,
a mindennapi élet nyelve a hellenizált, utóbb római fennhatóság alá kerülő Júdeában
az arámi és a görög ill. valamelyest a latin volt.
A héber mindinkább liturgikus célokat szolgált, bár a diaszpórában szétszóródó zsidóság
összekötő kapcsa mindig is a héber nyelv maradt.
A közép- és újkor folyamán a zsidóság különböző nyelveket használt,
annak megfelelően, hogy az egyes közösségek melyik ország vagy birodalom területén éltek. Kialakultak “zsidó nyelvek” is, amelyek közül a legismertebb
a germán nyelvek közé tartozó jiddis, vagy az újlatin ladino. 
A héber nyelv modern változata az ivrit.
A klasszikus, archaikus változat (amelyen az Ószövetség/Tanach is íródott)
pedig a klasszikus héber, bibliai héber, esetleg óhéber.

A héber írás eredeti formájában egy 22 betűt (vagy karaktert) tartalmazó,
úgynevezett “abdzsad” (abjad),
azaz tisztán mássalhangzóírás, amelyet az ókortól kezdve napjainkig a héber nyelv írására használnak.
Ugyanezt az írást használták és használják ma is,
esetleges kisebb módosításokkal a zsidó diaszpóra számos más nyelvének
– például a német jiddis, a spanyol ladino vagy a judeo-arab nyelvek – leírására is.
A bibliai szövegek lejegyzése során kialakult úgynevezett pontozási rendszer
eredetileg nem volt része az írásnak.

Az írástípusok tekintetében szokás föníciai, arámi, samaritánus, héber stb. írásokat külön tárgyalni,
ezek azonban csak a betűformában mutatnak eltérést, mind ugyanannak az írásnak a változatai.
Éppen ezért a betűk sorrendje, elnevezéseik, fonetikai értékük és használatuk módja is megegyezik.

A héber nyelvhez használt írástípusok a történelem során jelentősen változtak,
így beszélhetünk óhéber, kvadrát, rási és modern kurzív típusú írásokról.
Az ókori Izraelben eredetileg használt óhéber
és a mai kvadrát semmiben sem hasonlít egymásra,
utóbbi az arámiból fejlődött ki. – forrás: Wikipédia

***