Héber fordító | Héber fordítás

Héber fordítás - Hiteles héber fordítás

Hiteles héber fordító
  Héber - magyar fordító
       Magyar - héber fordító
 

 

  • Fontosabb héber fordításaink

Cégek: mezőgazdasági szabadalom héber - magyar fordítása

Magánszemélyeknek iskolai bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonat magyar - héber fordítása,
beutazási vízumhoz meghívólevél héber fordítása

 

  • Kik készítik a héber fordításokat?

Mind magyar - héber, mind pedig héber - magyar viszonylatban,
kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk, speciális fordítási feladatok esetén pedig
a hébert anyanyelvként beszélő fordítók várják megbízását. 
 

  • Héber - angol fordító / Angol - héber fordító

- Mint a többi nyelv esetében úgy a hébernél is angol nyelvről is vállalunk fordítást  héber nyelvre,
illetve héber nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben héber anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles héber fordítás

Héber - magyar és magyar - héber viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.
 

  • Érdekességek a héber nyelvről

"A héber nyelv, amelyet köznapi és tradicionális kifejezéssel egyszerűen zsidó nyelvnek is neveznek,
az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába tartozó nyelv, Izrael állam hivatalos nyelve,
amelyet a 19-20. századi nyelvújítás tett alkalmassá a modern használatra. A nyelvet héber írással írják.

A héber nyelvet a zsidók már a Krisztus születése előtti századokban is egyre kevésbé használták,
a mindennapi élet nyelve a hellenizált, utóbb római fennhatóság alá kerülő Júdeában az arámi és a görög ill. valamelyest a latin volt.
A héber mindinkább liturgikus célokat szolgált,
bár a diaszpórában szétszóródó zsidóság összekötő kapcsa mindig is a héber nyelv maradt.
A közép- és újkor folyamán a zsidóság különböző nyelveket használt,
annak megfelelően, hogy az egyes közösségek melyik ország vagy birodalom területén éltek. Kialakultak "zsidó nyelvek" is,
amelyek közül a legismertebb a germán nyelvek közé tartozó jiddis, vagy az újlatin ladino. 
A héber nyelv modern változata az ivrit.
A klasszikus, archaikus változat (amelyen az Ószövetség/Tanach is íródott) pedig a klasszikus héber, bibliai héber, esetleg óhéber.

A héber írás eredeti formájában egy 22 betűt (vagy karaktert) tartalmazó, úgynevezett "abdzsad" (abjad),
azaz tisztán mássalhangzóírás, amelyet az ókortól kezdve napjainkig a héber nyelv írására használnak.
Ugyanezt az írást használták és használják ma is,
esetleges kisebb módosításokkal a zsidó diaszpóra számos más nyelvének - például a német jiddis,
a spanyol ladino vagy a judeo-arab nyelvek - leírására is.
A bibliai szövegek lejegyzése során kialakult úgynevezett pontozási rendszer eredetileg nem volt része az írásnak.

Az írástípusok tekintetében szokás föníciai, arámi, samaritánus, héber stb. írásokat külön tárgyalni,
ezek azonban csak a betűformában mutatnak eltérést, mind ugyanannak az írásnak a változatai.
Éppen ezért a betűk sorrendje, elnevezéseik, fonetikai értékük és használatuk módja is megegyezik.

A héber nyelvhez használt írástípusok a történelem során jelentősen változtak,
így beszélhetünk óhéber, kvadrát, rási és modern kurzív típusú írásokról.
Az ókori Izraelben eredetileg használt óhéber és a mai kvadrát
semmiben sem hasonlít egymásra, utóbbi az arámiból fejlődött ki." - forrás: Wikipédia