Orient Fordítóiroda

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
– tolmács / fordító partnerek üzleti együttműködésére –

Hatályos 2018.04.02-től

1. A megbízó adatai, elérhetőség

A megbízó neve: Orient Navigátor Kft.

Székhelye: 6600 Szentes, Honvéd utca 20/b III.11.

Levelezési címe: 6601 Szentes Pf. 32.

Cégjegyzék száma: 06-09-017015
Adószám: 23306864-1-06

Telefonszám: 70/317-7376

E-mail cím: forditas@orientnavigator.hu
weboldal címe: www.orientnavigator.hu

Megbízott: az Általános Szerződési Feltételek szerint minden szerződéses kapcsolatban álló,
tolmácsolást, fordítást, lektorálást végző vállalkozó, vagy cég.
A továbbiakban: megbízott.

1. A megbízás teljesítése

 • A megbízás ellátására kizárólag a beszállítói rendelésben nevesített személy, illetve cég,
  és a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozó jogosult,
  más személy bevonására csak megbízó előzetes írásos engedélyével jogosult.

2. Titoktartás

 • A megbízás során tudomására jutott adatokat üzleti titokként kezeli, és azokért anyagilag is felel.
  Az adatok kezelésére és a titoktartási kötelezettségre vonatkozóan az Adatvédelmi Törvény irányadó.

3. Megbízási díj

 • A megbízott a megbízásért megbízási díjra jogosult:
  a mindenkori eseti megrendelésekben feltüntetett óradíj, és/vagy Forint/ karakterszám szerint.
  Kifizetése vállalkozói számla ellenében történik. 
  A megbízási díj kifizetése átutalással történik, 8 napos utalási határidővel.

4. Teljesítés minősége és szavatosság

 • A megbízott valamennyi jövőbeni megbízásra nézve kijelenti és elfogadja,
  hogy az általa végzett szóbeli vagy írásbeli fordítást szakmailag kifogástalan minőségben készíti el, illetve hajtja végre.
  A minőségi kifogásokért – ha azok megalapozottak és valósak – minden esetben –
  a törvény által szabályozott szavatossági jog szerint felel.

5. Kötbér

 • Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy megbízó jogosult a határidő mulasztás esetén
  kötbér felszámolására melynek mértéke a mindenkori megbízási díj 2 azaz  kettő %-a /naptári nap.
 • Tudomásul veszi továbbá, hogy megbízó jogosult a munka el nem végzése esetén
  – ha az a fordítónak felróható okból történik –  kötbér felszámolására jogosult,
  melynek mértéke a mindenkori megbízási díj 50 azaz  ötven %-a /megbízás.

6. Egyéb kérdések

 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., különösen annak megbízási szerződésekre vonatkozó fejezete irányadó. 
 • A megbízás egyoldalú felmondása esetén felek 30 napos felmondási határidőt kötnek ki.
 • Vitás kérdések esetén felek kikötik Szentes Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.